7-та редовна седница на Советот на Општина Виница ја свикувам на ден 28.03.2018  година со почеток во 11,00 часот во салата за состаноци на 4-ти кат.

Д н е в е н р е д

1.Предлог-Одлука за обезбедување сопствено учество за проектот „Изградба на Фекална канализација во с.Лески“;

2.Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работните места на ЕЛС Виница;

3.Барање Согласност на Годишен План за вработување за 2019 година на ЕЛС Виница;

4.Предлог-Одлука за давање согласност за основање на регионална депонија и потребна инфраструктура за Источниот плански регион;

5.Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2017 година и Годишен финансиски извештај за работа на Центарот во 2017 година;

6.Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 за 2017 година;

7.Барање Согласност за примена на Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница;

8.Барање Согласност за примена на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ОЈУДГ Детска градинка „Гоце Делчев“-Виница;

9.Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2019 година на ОЈУДГ детска градинка „Гоце Делчев“-Виница;

10.Барање Согласност на Завршна сметка на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница за 2017 година;

11.Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2019 година во ЈП „Солидарност“-Виница;

12.Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2019 година во ОУ „Гоце Делчев“-Виница;

13.Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2019 година во ОУ „Славчо Стојменски“-Виница;

14.Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2019 година во ОУ „Кочо Рацин“-с.Блатец;

15.Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2019 година во ОУ „Никола Парапунов“-с.Драгобраште;

16.Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2019 година во СОУ „Ванчо Прке“-Виница;

17.Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2019 во ЈОУ Библиотека „Ванчо Прке“-Виница;

18.Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2019 година во ОУ Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница;

19.Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2019 година во Локален Археолошки и историски Музеј „Теракота“-Виница;

20.Извештај за здравствена безбедност на водата во с.Лески, с.Истибања, с.Липец;

21.Барање од Макпрогрес ДОО Виница, за продолжување на работното време, поради организирање на настан 3-ти роденден на Хотел ресторан Александар Парк;

22.Барање од Лила Димитровска од Виница на финансиски средства за лекување;

23.Барање од Фамилија Стаменкови од Виница на финансиски средства за лекување;

24.Барање од Менче Маркова од Виница на финансиски средства за лекување;

25.Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Дилавер Мемедова од Виница;

26.Советнички прашања.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Претседател,

М-р Тони Велков с.р.

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари