Спонзориран пост:

Ричардс Груп ДООЕЛ Скопје – Агенција за откуп на побарувања
(по лиценца на Richards Group UK)

Добијте ги своите пари, а ризикот оставете ни го на нам!

Факторинг (англиски: Factoring) претставува финансиска активност со која една фирма ги продава своите побарувања од купувачите на финансиски посредник – фактор (банка, финансиско друштво итн.) по намалена (дисконтирана) вредност, а потоа факторот ги наплатува побарувањата од должниците.

 

ОТКУП НА ПОБАРУВАЊА

Откупуваме побарувања и го преземаме ризикот од неплаќање по фер цена. Вие го дефинирате предметот за продажба, а нашиот испробан и тестиран алгоритам ја прави пресметката за вредноста на Вашето должничко портфолио. Ваши придобивки: моментален паричен тек, позитивно влијание врз билансот на состојбата и ослободување од товарот на неплатените побарувања. И секако, мирна совест знаејќи дека ќе се однесуваме со денешните должници како со утрешни клиенти.

Откупуваме портфолија со различен состав и статус: необезбедени или обезбедени. Наши тековни клиенти се телекомуникациски компании, осигурителни друштва, како и мали и микро компании.

 

Видови договори за факторинг

Спрема обемот на преземање на ризикот на наплата

  • Прав факторинг – преземање на целокупното побарување од страна на факторот со сите видови на ризици во врска со наплативоста на побарувањето кој е назастапен во меѓународното работење;
  • Квази факторинг – кога не се презема del credere[10] ризикот за наплата на побарувањето. Значи, кај неправниот факторинг отпаѓа една од неговите основни функции – del credere функцијата;
  • Факторинг платив по стасаноста на побарувањето. Се работи за договор за факторинг[11] во кој недостасува неговата функција на финансирање. Факторот ги купува краткорочните побарувања од клиентот на денот на нивната достасаност, но не дава никаков аванс за побарувањата како кај правниот договор за факторинг;
  • Факторинг со право на регрес и без право на регрес. Кај факторингот со регрес, факторот го задржува правото на регрес од својот клиент, ако не успее да го наплати долгот од должникот на својот клиент и овој вид на факторинг не се смета за прав факторинг.

Предности на договорот за факторинг

  • Се зголемува ликвидноста ( готовинскиот тек на слободни парични средства) на малите и средните претпријатија, а особено оние претпријатија што располагаат со релативно ограничени слободни парични средства;
  • Поволен облик за стимулирање и финансирање на извозно ориентираните мали и средни претпријатија, особено кога трошоците на факторингот се помали од банкарските трошоци за добивање банкарски кредитни средства до моментот на стасување на побарувањето;
  • Погоден за мали и средни претпријатија кои немаат доволно изграден рејтинг или бонитет за да можат да аплицираат за банкарски

кредити.

Јаветер ни се денес на 075 400 600, а ние ќе направиме анализа и понуда за рок од 24часа.

Агент за Кочани: Томислав Димитријев

www.richardsgroup.uk

TRG_Stairwell_Meeting

Screen Shot 2018-10-04 at 12.11.31 PM

 

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари