Во периодот од Септември 2019 – Август 2020 година, во општина Чешиново-Облешево ќе се спроведува проектот „ Селектирај пластичен отпад од земјоделството и дај свој придонес за борба против климатските промени“, проект дел од подгрантовата програма на проектот „Да зборуваме за климатските промени“. Спроведувач на проектот е Здружението за екологија и заштита на животната средина „Еко Тим Исток“ од Кочани во партнерство со општина Чешиново-Облешево и „Екопроект-Ко ДОО“ од Кочани. Вкупниот буџет на проектот е 691.290,00 МКД.

Цел на проектот: Намалена емисија на штетни гасови преку воспоставување на систем за правилно постапување и управување со отпадната пластика од земјоделството во општина Чешиново-Облешево

Специфични цели:

1.Јакнење на свеста на локалното население и бизнис секторот за климатските промени и за штетното влијание на пластичниот отпад од земјоделството врз климатските промени;

2.Обезбедување на потребните ресурси за собирање и селекција на пластичниот отпад од земјоделството.

Очекувани резултати:

-Поставени садови за собирање на пластичен отпад о земјоделството на 5 локации во општина Чешиново-Облешево;

-Потпишан договор со „Екопроект-Ко ДОО“ со услови за подигање и транспорт на собраниот отпад од собирните места и негова преработка и понатамошно предавање за рециклирање;

-Изработени и дистрибуирани флаери и постери со едукативна содржина и мапа со точно обележани собирни места на пластичен отпад од земјоделството;

-Организирани минимум 10 средби со земјоделци на кои истите се запознаени со значењето на климатските промени и штетното влијание на пластичниот отпад од земјоделството како и со системот за собирање и правилно постапување со пластичниот отпад од земјоделството;

-Реализирани средби со претставници на поголемите преработувачки капацитети на земјоделски производи и култури на територијата на општина Чешиново-Облешево, каде истите се запознаени со значењето на климатските промени и штетното влијание на пластичниот отпад од земјоделството, како и со можноста за собирање и превземање на пластичниот отпад;

-Одржана тркалезна маса со претставници на повеќе засегнати страни и изготвена предлог листа со препораки за идни мерки за намалување на штетното влијание од земјоделството врз климатските промени;

-Собран минимум 1 тон пластичен отпад од земјоделството.

ЕКО  ТИМ  ИСТОК

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари