Со задоволсво Ве информираме дека одобрениот Проект „ЗАШТИТА И ПРОМОЦИЈА НА ГРУПА ПЛАТАНОВИ СТЕБЛА ВО СЕЛО МОРОДВИС“ за кој ЗГ „Движење за одржлив развој“ – Кочани со подршка од Општина Зрновци учествуваше на вториот конкурс за здруженија на граѓани објавен преку Програма за зачувување на природата во Македонија, е во фаза на реализација.

Овој проект се спроведува во рамките на Програма за зачувување на природата во Македонија, како дел од програмската активност за директна поддршка на локалните заедници и единиците на локалната самоуправа во нивните напори за зачувување на природата и примена на принципите на одржлив развој, преку Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).

Потпишан е договoр на 30.09.2015 год. помеѓу ЗГ „Движење за одржлив развој“-Кочани и „Фармахем“ ДООЕЛ Скопје како Национален координатор за Програмата.

Активностите се поделени во два дела и ќе следат со следниот редослед и временска рамка (месец октомври/2015 до април/2016год.):

Прв дел:

1.Изработка на Елаборат за ревалоризација на природната реткост со акциски план за нивна заштита,

2.Подесување на соодветна документација за ре-прогласување на природната реткост платанови стебла (Platanus orientallis) до Министерство за Животна Средина и Просторно Планирање на Р.Македонија.

Втор дел:

3.Конзерваторски итни мерки за заштита на платанови стебла (Platanus orientallis) и уредување на простор,

4.Изработка на едукативни материјали (брошура и флаери) за промовирање и значењето на платанови стебла (Platanus orientallis),

5.Изработка на едукативни табли и патокази, и

6.Одржување на едукативно предавање за значењето на платанови стебла (Platanus orientallis).

Сите активности се во координација помеѓу ЗГ„Движење за одржлив развој“- Кочани, Општина Зрновци и Националниот координатор.

Во моментот во фаза на реализација е Елаборатот за ревалоризација на природната реткост за кое ЗГ ДОР Кочани спроведе постапка за набавка и избор на најповолен понудувач согласно утврдената методологија.

За изработка на „Елаборат за ревалоризација на природната реткост – Платанови стебла (Platanus orientallis)“ како најповолен понудувач е избрана фирмата „ДЕКОНС-ЕМА“ ДОО Скопје и истата со стручен тим од областа е во фаза на подготовка и изработка на дадената проектна задача, заедно во координација со Општина Зрновци и ЗГ ДОР Кочани.

Изработениот Елаборат за ревалоризација на природната реткост – Платанови стебла (Platanus orientallis) во с. Мородвис ќе биде базичен  документ со кој локалните засегнати страни од Општина Зрновци, преку Советот на Општина Зрновци, ќе можат да покренат и достават иницијатива до Министерството за животна средина и просторно планирање да отпочне постапка во согласност со Законот за заштита на природата, за ре-прогласување на природната реткост – Платанови стебла (Platanus orientallis).

Проектот ќе придонесе за заштита на уште една природана реткост во

Република Македонија како и промвирање на природните убавни на пошироката јавност.

Со почит.

ЗГ Движење за одржлив развој Кочани

Васил Пендевски

3

4

2

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари