P3100037

И З В Е С Т У В А Њ Е

Имајќи во предвид дека Градот Кочани е еден од најпосакуваните места за живеење во Република Македонија, а со цел и во иднина Градот Кочани и населените места д...